Järelmaksu tingimused

1. Järelmaks on Kosmedical OÜ poolt kauba müügi kõrvaltegevusena pakutav/võimaldatav tasuline maksetähtpäeva edasilükkamine Müügitingimuste punktides toodud tingimustel, eeldustel ja piirangutega. Järelmaks võib olla võimaldatud Müügilepingust tuleneva rahalise nõude loovutamisena vastavalt võlaõigusseaduse §-s 256 nimetatud faktooringulepingule teisele isikule (Faktoorile) või Ostjale majandus- või kutsetegevuses tegutseva krediidiandja (milleks ei ole Kosmedical OÜ) antava krediidi vahendamisena.

2. Ostja võimalus sõlmida järelmaksu lepingut sõltub faktooringut või krediiti pakkuva isiku lepingu tingimustest ja otsustest. Kosmedical OÜ ei garanteeri ühelegi Ostjale järelmaksu lepingu sõlmimise võimalust, seda ka vaatamata asjaolule, et Kosmedical OÜ kodulehel järelmaksuteenust müügi kõrvaltegevusena pakub.

3. Kosmedical OÜ võimaldab edastada kodulehe kaudu esitatud Ostja järelmaksu taotluse, mis sisaldab kõiki järelmaksu taotlemiseks vajalikke ja küsitud andmeid, järelmaksu lepingu pakkumuse tegemiseks järelmaksu pakkujatele. Ostja on teadlik ja nõustub, et järelmaksu taotlemisel avaldab Ostja järelmaksu pakkujale oma isikuandmeid ning Ostja avaldatud isikuandmete alusel tehakse päringud järelmaksu pakkujate poolt Pensionikeskusesse või Maksu- ja Tolliametile ning saadud andmeid kasutatakse töötasu väljaarvestamiseks või kontrollimiseks.
Ostja taotlust järelmaksu lepingu sõlmimiseks käsitletakse järelmaksuteenust pakkuvale isikule suunatud ettepanekuna teha pakkumus (ofert) järelmaksu lepingu sõlmimiseks. Järelmaksu lepingu sõlmimise pakkumus, mis sisaldab järelmaksu lepingu tingimusi, esitatakse Ostjale Kodulehe kaudu ja Ostja otsustab seejärel pakkumuse vastuvõtmise, kinnitades oma valikut Kodulehel (Ostja nõustumus), millega suunatakse Ostja järelmaksu teenuse pakkuja keskkonda, et sõlmida järelmaksu leping Ostja ja järelmaksuteenuse osutaja vahel järelmaksuteenuse osutaja poolt pakutavatel tingimustel. Kosmedical OÜ on järelmaksu lepingu osapooleks üksnes kauba müüjana.   

4. Kosmedical OÜ ei osale Ostjale järelmaksu lepingu sõlmimiseks pakkumuse tegemises ega vastuta Ostja ees järelmaksuteenuse pakkuja mistahes vastuse eest järelmaksu võimaldamiseks või mittevõimaldamiseks, samuti selle eest, millistel tingimustel Ostjale järelmaksu pakutakse.

5. Kodulehel avaldatud teave järelmaksu tingimuste kohta (sh. kauba võimaliku kuumakse kohta) on informatiivne ja järelmaksuteenuse pakkuja ei ole pakkumuse tegemisel seotud Kodulehel avaldatud teabega järelmaksu tingimuste kohta.

6. Järelmaksuteenus on vastavalt kokkuleppel järelmaksu pakkujaga Ostjale tasuta või tasuline. Tasulisest järelmaksuteenusest tulenevad Ostjale täiendavad finantskohustused, mis lisanduvad alati ostetava kauba hinnale ja mille tasumine on Ostja kohustus. Ostjal puudub mistahes juhul mistahes alus eeldamaks, et järelmaksuteenuse kulu kannaks Kosmedical OÜ.

7. Kosmedical OÜ ei võta seoses järelmaksu lepinguga, järelmaksu võimaldamisega ega järelmaksu tingimustega endale Ostja ees mistahes kohustusi ega vastutust. Kosmedical OÜ kohustused ja vastutus piirduvad üksnes kauba müügilepingust tulenevate kohustuste täitmisega.

8. Ostja sõlmitud järelmaksu lepingule ei kehti 14-päevane sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemisõigus, vaid Ostja võib kasutada 14 päeva jooksul järelmaksu lepingu sõlmimisest krediidilepingust taganemise õigust vastavalt võlaõigusseadusele. Kui Ostja taganeb nimetatud 14-päevase tähtaja jooksul järelmaksu lepingust, võib ta sama tähtaja jooksul taganeda ka Müügilepingust vastavalt Müügitingimuste punktile 5.1. Kui Ostja Müügilepingust ei tagane, kohustub Ostja tasuma Kosmedical OÜ kauba ostuhinna Müügilepingus nimetatud summas. Kosmedical OÜ on õigus arvestada krediidi arvel tasutud ostuhinna summa Ostja poolt tasutud ostuhinna summaks.

Shopping Cart
error: